Statuten en reglementen

STATUTEN                  

Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
Art. 1
1. De vereniging is genaamd s.v. De Meer, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Duur
Art. 2
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
3. De vereniging is opgericht op 10 februari 1918.

Doel
Art. 3
1. De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen, alsmede het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. lid te zijn van de KNVB;
b. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden;
c. zelf wedstrijden op het gebied van de voetbalsport of andere vormen daarvan te organiseren;
d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen en in stand te houden.
3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Lidmaatschap
Art. 4
1. Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
2. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen worden toegelaten degenen, die geen lid zijn van de KNVB. Goedkeuring door het bestuur is een voorwaarde.
3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in het 2 ͤ lid bepaalde.
4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat "ere-lid" verlenen.
5. a. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen;
    b. Het bestuur draagt er zorg voor dat degene die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten en in competitieverband aan wedstrijden willen deelnemen worden aangemeld bij de KNVB.

Rechten en verplichtingen
Art. 5
1. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen.De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk mededeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.
2. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover dit in de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen aangaan.
3. Voor zover van toepassing gelden de in het 1 ͤ en 2 ͤ lid bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van het lid jegens de vereniging.
4. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden de in het 1 ͤ, 2 ͤ en 3 ͤ lid bedoelde bevoegdheden uitgeoefend door het bestuur.
5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen - al dan niet van financiële aard - aan de leden opleggen.
6. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
7. De leden zijn tevens gehouden:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
c. de belangen van de vereniging niet te schaden.

Straffen
Art. 6
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad;
    b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
2. Indien de algemene vergadering een tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de organen, die in het tuchtreglement daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling door een tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als organen van de vereniging te beschouwen.
3. a. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in het 1 ͤ  lid, onder b. te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het tuchtreglement een ander orgaan aanwijst;
b. Indien in een tuchtreglement geen ander orgaan wordt aangewezen, kan een lid van een opgelegde straf in beroep gaan bij de algemene vergadering, met inachtneming van het tuchtreglement. 
4. In geval van een overtreding, als bedoeld in het 1 ͤ lid onder a, kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
- berisping;
- boete tot een maximum van één jaarcontributie;
- schorsing;
- royement (ontzetting uit het lidmaatschap).
5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
a. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; 
b. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave de reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
6. a. Van een door de vereniging opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene binnen 1 maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst;
    b. Van de overige door het bestuur van de vereniging opgelegde straffen staat geen beroep open.

Einde lidmaatschap
Art. 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
b. een lid is verplicht tijdig zijn lidmaatschap schriftelijk op te zeggen. De uiterste datum van opzegging is 31 mei van een lopend voetbalseizoen. Indien het lid niet tijdig opzegt, dan wordt het lidmaatschap van de vereniging stilzwijgend verlengd. 
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden bij de ledenadministrateur van de vereniging.
Als het lid tijdig het lidmaatschap opzegt, dan is het lid altijd verplicht aan zijn contributie-verplichtingen, administratiekosten, herinneringskosten en boetes opgelegd door de KNVB te hebben voldaan. Is dit niet zo, dan heeft de vereniging een vordering op het lid; 
Het lid wordt dan in de gelegenheid gesteld aan zijn verplichtingen te voldoen binnen een 1 week na opzegging van het lidmaatschap. Eventuele administratiekosten door de vereniging in rekening gebracht, zijn voor rekening van het lid.
Het bestuur zal de vordering uit handen geven aan een incassobureau als het lid niet aan zijn verplichtingen voldoet. Alle kosten die hiermee zijn gemoeid zijn voor rekening van het betreffende lid.
c. door schriftelijke opzegging door de vereniging;
d. door royement (ontzetting), als bedoel in art. 6 lid 4;
e. door beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB.
2. a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur;
    b. Royement geschiedt door het bestuur, tenzij in een tuchtreglement anders is bepaald.
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a. in de gevallen in de statuten genoemd;
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen, alsmede;
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
d. wanneer de KNVB het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd, in welk geval de opzegging met onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB op de door de KNVB voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In het laatste geval is het lid als lid van de vereniging geschorst totdat de beëindiging door de KNVB is bevestigd of ongedaan gemaakt. 
4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde;
b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
- wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
- binnen 1 maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen daaronder begrepen;
- binnen 1 maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
5. Indien een lid door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Donateurs
Art. 8
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Bestuur
Art. 9
1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste 3 leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
3. In zijn 1 ͤ bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, verdeelt het bestuur in onderling overleg de functies en stelt het bestuur de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan - hetzij op de clubwebsite, www.svdemeer.nl, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving/ mededeling aan alle leden.
4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van 2 of meer bestuursleden behoren, is ieder van hen geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
5. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 2 jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger is.
6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen 3 maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap;
b. door bedanken.

Bestuursbevoegdheid
Art. 10
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden 3 is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd uit haar midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en  bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

Vertegenwoordiging
Art. 11
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. 
2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid;
    b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen; 
    b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in art. 10, 5 ͤ lid, bedoelde handelingen. 
4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten. 
5. De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNVB vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.

Rekening en verantwoording 
Art. 12
1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor;
    b. De onder a. bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3. a. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit 2 leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur;
    b. De leden worden benoemd voor de duur van 2 jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar;
    c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de bescheiden van de vereniging te geven.
5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het 1 ͤ en 2 ͤ lid, 7 jaar lang te bewaren.

Geldmiddelen en contributie
Art. 13
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
c. subsidies, giften;
d. kantineopbrengsten;
e. clubwebsiteadverteerders- en sponsorinkomsten, bord- en shirtreclame;
f. overige inkomsten.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
3. Diegene, aan wie het predicaat erelid is verleend en bestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Besluiten van organen van de vereniging
Art. 14
1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel;
    b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht;
    b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging;
    c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
5. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;
2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in art. 5, 6e lid;
3. wegens strijd met een reglement.
b. Tot de onder a. bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in het 4 ͤ lid, onder b. wordt gedoeld.
6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt 1 jaar na het einde van dedag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
7. a. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in het 5 ͤ lid, onder a., kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is;
    b. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Algemene vergaderingen
Art. 15
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks zal uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering worden gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
3. De algemene vergaderingen (jaarlijks of halfjaarlijks) worden bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling op de clubwebsite of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10 gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken na indiening van het verzoek;
    b. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een oproep op de clubwebsite. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
5. De agenda van de  algemene vergadering bevat onder meer:
a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. Jaarverslag van het bestuur;
c. Verslag van de penningmeester;
d. Verslag van de kascommissie;
e. Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten;
f. Vaststelling van de contributies;
g. Vaststelling van de begroting;
h. Benoeming bestuursleden;
i. Benoeming commissieleden;
j. Rondvraag.

Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen
Art. 16
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op, wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden op de clubwebsite gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Art. 17
1.a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering;
   b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in elk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
2. Ieder lid heeft één stem.
3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, mits 18 jaar of ouder. Ieder jeugdlid tot 18 jaar kan zijn ouder of wettelijke vertegenwoordiger, die geen lid is, machtigen om zijn stem uit te brengen. Degenen die gemachtigd wordt, kan echter in totaal niet meer dan 2 stemmen uitbrengen.
4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
5. Een unaniem besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
7. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een 2 ͤ stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de geldig uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die 2 ͤ stemming de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die 2 ͤ stemming de stemmen staken, beslist het lot.
9. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.

Statutenwijziging
Art. 18
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met een mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste 7 dagen bedragen. 
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste 5 dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorstelde wijziging tenminste 14 dagen vóór de algemene vergadering op de clubwebsite gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met geldig algemene stemmen wordt aangenomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, in een algemene vergadering waarin tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien geen 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken daarna een 2 ͤ algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige algemene vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten- minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan op de clubwebsite. Iedere bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

Ontbinding en vereffening
Art. 19
1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in art. 18 lid 1 en lid 2, alsmede in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
    b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin tenminste 3/4 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Bij de oproeping tot de in het 1 ͤ en 2 ͤ lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste 14 dagen bedragen.
3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging als vereffenaars op; 
    b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de als dan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.
4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens een of meer bewaarders aanwijst.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende 7 jaren na afloop van de vereffening.

Huishoudelijk reglement
Art. 20
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNVB.

Deze statuten zijn vastgesteld door de algemene vergadering van 7-10-2011 en opgenomen in een notariële akte, opgemaakt op 25 april 2012.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1, algemene bepalingen
1. De vereniging genaamd s.v. De Meer, hierna te noemen "de vereniging" is opgericht op 10 februari 1918 en is gevestigd te Amsterdam.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 25 april 2012.

Artikel 2, leden
a. De vereniging bestaat uit:
- pupillen en mini’s;
- junioren;
- senioren;
- leden van verdienste;
- ereleden;
- bestuursleden;
- nietspelende leden;
- leiders;
- trainers;
- commissieleden.
b. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt;
c. Junioren zijn die leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt;
d. Senioren zijn leden van 18 jaar en ouder.

Artikel 3, leden van verdienste en ereleden
1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.
3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 4, het lidmaatschap
1.Het lidmaatschap wordt aangegaan na het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier met bijbehorende gegevens en documenten. Indien het aspirant lid jonger is dan 18 jaar, dan moet een wettelijke vertegenwoordiger, dit is een ouder of voogd het aanmeldingsformulier ondertekenen.
Indien het aspirant lid gebruik maakt van een regeling bijvoorbeeld in het kader van het gemeentelijke sportfonds, dan is het aspirant lid of zijn wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van de benodigde gegevens.

Tevens moeten altijd de volgende gegevens worden meegestuurd met het aanmeldingsformulier:
- Kopie geldig legitimatiebewijs;
- KNVB overschrijvingsformulier en oude spelerspas (indien van toepassing);
- Bankrekeningnummer;
- E-mailadres;
- 2 pasfoto’s.

Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. De contributie wordt dan pro rato berekend. Dat geldt niet voor de administratiekosten en kosten voor een spelerspas (indien van toepassing).
2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
4.Indien een lid overschrijving wenst aan te vragen naar een andere voetbalvereniging is hij eveneens verplicht tijdig zijn lidmaatschap schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij de ledenadministrateur van de vereniging. De uiterste datum van opzegging is 31 mei van een lopend voetbalseizoen. Indien het lid niet tijdig opzegt, dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.
Een verzoek voor overschrijving naar een andere vereniging wordt alleen door het bestuur ondertekend als het betreffende lid tijdig zijn lidmaatschap heeft opgezegd én aan alle financiële verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan.
Als het lid tijdig het lidmaatschap opzegt, dan is het lid altijd verplicht aan zijn contributieverplichtingen te hebben voldaan. Is dit niet zo, dan heeft de vereniging een vordering op het lid en zal er geen overschrijving worden verleend naar een andere vereniging. Het lid wordt dan in de gelegenheid gesteld aan zijn verplichtingen te voldoen binnen een periode van 2 weken na opzegging van het lidmaatschap. Eventuele bijkomende administratieve kosten zijn voor rekening van het betreffende lid.
Het bestuur zal de vordering uit handen geven aan een incassobureau als het lid niet aan zijn verplichtingen voldoet. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van het betreffende lid.
5. In voorkomende situaties dat een lid gedurende het lopende seizoen wegens werkzaamheden of studie in het buitenland zijn lidmaatschap tijdelijk wenst op te schorten, dan kan het lid  de vereniging vragen de contributie naar rato vast te stellen. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk gebeuren in combinatie met een schriftelijke verklaring van de werkgever, school of universiteit.
Het lid is in beginsel altijd de volledige contributie verschuldigd zijn, ook als het lid voor 15 augustus van een seizoen aangeeft zijn lidmaatschap te willen opschorten.
Het bestuur zal elk verzoek individueel beoordelen en een uitspraak doen. In voorkomende situaties kan het zijn dat de vereniging een bedrag aan betaalde contributie retourneert als het lid aan zijn contributieverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5, Rechten en plichten van leden
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 4 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht op een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene vergaderingen.
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
7. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNVB.
8. Elk lid ontvangt van de vereniging het verzoek om de contributie voor het lopende seizoen te betalen. Het uitgangspunt is dat het lid op 15 augustus van het nieuwe voetbalseizoen de contributie heeft betaald. Indien het lid geen gebruik heeft gemaakt van de regelingen zoals gespreide betaling, langdurige blessures en opschorten lidmaatschap en op 15 augustus geen contributie heeft betaald, dan wordt het lid eenmalig in de gelegenheid gesteld middels een herinnering om uiterlijk op 15 september van het inmiddels lopende voetbalseizoen de contributie en herinneringskosten te betalen, inclusief alle bijkomende kosten. Het lid is tot het moment dat de contributie is betaald niet gerechtigd om deel te nemen aan activiteiten zoals trainingen en KNVB beker- en competitiewedstrijden.
Indien het lid niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan om uiterlijk op 15 september van het lopend voetbalseizoen de contributie te hebben betaald, dan zal de vereniging de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van het betreffende lid.
9. Een lid mag de contributie in 2 termijnen betalen. De 1e termijn moet 15 augustus van het nieuwe voetbalseizoen worden voldaan. De 2 ͤ termijn moet uiterlijk 31 december daaropvolgend worden voldaan. Een verzoek voor gespreide betaling moet altijd opnieuw voor elk seizoen schriftelijk en voor 15 augustus worden ingediend bij de ledenadministratie van de vereniging. Verzoeken die na 15 augustus binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
Een afgesproken regeling voor een gespreide betaling dient strikt te worden nageleefd.
Indien de afgesproken regeling niet wordt nageleefd en het lid in gebreke blijft, dan is de volledige contributie per direct opeisbaar.
10.In voorkomende situaties dat een lid langdurig geblesseerd raakt (2 maanden of meer) kan het lid de vereniging vragen de contributie van het lopende seizoen naar rato vast te stellen. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk gebeuren in combinatie met een schriftelijke verklaring van bijvoorbeeld de huisarts/specialist/fysiotherapeut. Het bestuur zal elk verzoek individueel bekijken en een uitspraak doen. In voorkomende situaties kan het zijn dat de vereniging een bedrag aan betaalde contributie retourneert als het lid aan zijn contributieverplichtingen heeft voldaan.
Indien het lid nog geen contributie heeft betaald en ook geen verzoek heeft ingediend voor een gespreide betalingsregeling, dan is het lid altijd de volledige contributie verschuldigd.

Artikel 6, clubkleuren
Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
a. shirt: rood met zwarte kraag en zwarte manchet aan de mouwen;
b. broek: zwart;
c. kousen: zwart met rode rand.

Artikel 7, bestuur
1.Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 2 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
a. de algemene leiding van zaken;
b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.
4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.
(N.B. Indien de statuten bepalen dat de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij het staken van de stemmen, dan vervalt de volgende tekst van dit lid 5.)
Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de 1 ͤ stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

Artikel 8, het dagelijks bestuur
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
2. Taken van de voorzitter:
a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
3. Taken van de secretaris:
a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren;
b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
4. Taken van de penningmeester:
a. beheert de gelden van de vereniging;
b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar;
f. kan voor bepaalde werkzaamheden een externe partij inschakelen.

Artikel 9, bestuursverkiezing
1. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de algemene vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
2. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste 3 (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 10, overige commissies
1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het (afdelings)bestuur, de (afdelings)vergadering en de commissies.
2. Er zijn 5 vaste commissies, te weten:
a. jeugdcommissie;
b. seniorencommissie;
c. kantinecommissie;
d.materialen- en terreinencommissie;
e. sponsorcommissie.
3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
5. Elke commissie rapporteert tenminste 2 keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste 2 leden van de commissie dit wenselijk achten.
7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

Artikel 11, gebouwen van de vereniging
1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Artikel 12, wedstrijden
1. De spelers zullen op een door het (afdelings)bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het (afdelings)bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het (afdelings)bestuur.
3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
5. Het (afdelings)bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.
6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede. 

Artikel 13, aansprakelijkheid van de leden
1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen de leden aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 14, sponsoring
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor sponsoring en publiciteit, zoals voor de clubwebsite, voor het aangaan van sponsorcontracten en voor shirt- en bordreclame. 

Artikel 15, verklaring omtrent gedrag.
Alvorens men in functie treedt dienen bestuurs- en commissieleden, kantinepersoneel, (jeugd)trainers/coaches en leiders (niet-ouders) aan het bestuur te overhandigen een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).De kosten voor het verkrijgen van een VOG worden door de vereniging vergoed.

Artikel 16, rechten en plichten van trainers, coaches en leiders.
Trainers, die een vergoeding ontvangen, dienen zich strikt te houden aan de afspraken, genoemd in het door hun getekende contract met de vereniging. Trainers, coaches en leiders, die niet betaald worden, dienen zich strikt te houden aan de afspraken, die aan het begin van elk seizoen met hen worden gemaakt.

Artikel 17, wijziging van het huishoudelijk reglement
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering op de clubwebsite gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 18, slotbepalingen
1. Ieder lid en verenigingsorgaan hebben zich te houden aan de bepalingen van dit huishoudelijk  reglement.
2. Na vaststelling van het huishoudelijk reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit huishoudelijk reglement treden in werking 14 dagen na het publiceren op de clubwebsite waarin de tekst van het huishoudelijk reglement is opgenomen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging op 7-10-2011.

Namens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter                                              De secretaris