Privacy statement

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij hieronder uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die s.v. De Meer (hierna: “De Meer”) verwerkt van haar leden. 

Indien je je aanmeldt voor de wachtlijst of lid wordt van de Meer, of om een andere reden persoonsgegevens aan De Meer verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

 

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: s.v. De Meer, gevestigd in Amsterdam en geregistreerd bij de KvK onder nummer 40531005. De betrokken functionaris is bereikbaar via secretaris(at)svdemeer.nl. 

 

2. Welke gegevens verwerkt De Meer en met welk doel? 

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

• voor- en achternaam, adresgegevens 

• geboortedatum, geboorteplaats, geslacht 

• telefoonnummer(s), e-mailadres, bankrekeningnummer 

 

3. Minderjarigen 

Als je minderjarig bent en je in wil schrijven dan is hiervoor expliciete toestemming van je ouder of voogd voor nodig. 

 

4. De Meer verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• Contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan 

• Aanmelden bij de KNVB 

• Aan- en afmelden tbv Sportlink (de database applicatie van de KNVB) 

• Voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van De Meer, waaronder nieuwsbrieven 

• Om betalingen van het lidmaatschapsgeld, kledinghuur of KNVB boetes af te wikkelen. 

 

5. Bewaartermijnen 

De Meer verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Uitgezonderd van die gegevens die volgens de wet een langere bewaartermijn hebben (zoals bijv. de financiële administratie). 

 

Daarnaast worden na beëindiging van het lidmaatschap de NAWTE gegevens bewaard (na verkregen toestemming van jou) ten behoeve van benadering voor bijv. een reünie of bijzondere gebeurtenis. 

 

6. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft De Meer passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie of onrechtmatige verwerking. Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens. 

 

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder jouw toestemming verstrekt de Vereniging je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met je heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. 

 

8. Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

 

9. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

• Via de ledenadministratie van de Meer (ledenadministratie(at)svdemeer.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de Meer zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 

• Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 

• Mocht je klachten hebben over de wijze waarop De Meer je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris (secretaris(at)svdemeer.nl). 

• Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze secretaris. 

 

10. Wijzigingen 

Om dit privacy beleid up to date te houden kan dit gewijzigd worden. Op de website (www.svdemeer.nl) zal steeds de meest recente versie weergegeven worden. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken. 

 

Amsterdam, 22 mei 2018.

Download Privacy statement